Danh mục Đóng
Du lịch Nước Ngoài Đóng
CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Đóng
Dịch vụ khách sạn Đóng
Hỗ trợ trực tuyến Đóng
Du Lịch Nước Ngoài
Du Lịch Trong Nước
Các dịch vụ khác
Lượt truy cập của bạn ! Đóng
  Đóng
[NT07] HOANG DÃ VỊNH VÂN PHONG. ( 2 ngày 1 đêm)

Nội dung chi tiết chương trình...

Ngaøy 01:  VAÂN PHONG  (Aên  toái )

13h30:  Xe vaø HDV Vietour ñoùn ñoaøn taïi ñieåm heïn … khôûi haønh ñi Vaân Phong, trên đường đi đoàn dừng chân ngắm cảnh, chụp hình tại đồi Cô Đơn.  ñeán caûng Bieân Phoøng. Taøu ñöa khaùch veà nhaän phoøng khaùch saïn Ñaàm Moân nghæ ngôi, taém bieån.

17h30: Duøng côm toái taïi nhaø haøng Ñaàm Moân. Khaùch  tham gia caâu möïc ñeâm treân thuyeàn – ( chi phí khaùch traû ) hoaëc thaû boä leân ñoài caùt ngaém traêng, taâm tình cuøng baïn beø.

                                  Ngaøy02:VAÂN PHONG – NHA TRANG (Ăn sáng, trưa)

07h30:  Quùy khaùch aên saùng taïi nhaø haøng khaùch saïn vaø taøu ñöa ñoaøn ra Baõi Me hoaëc Hoøn Ñoû taém bieån, maëc aùo phao kính laën, oáng thôû, xem san hoâ caù caûnh … ( nôi ñaây coù moät quaàn theå san hoâ cuøng caù caûnh ñaày maøu saéc )

08h30: Taøu ñöa khaùch ñeán baõi Xuaân Ñöøng chieâm ngöôõng coàn caùt traéng xoùa traûi daøi. Tìm hieåu ñôøi soáng cuûa daân toäc Ñaèng Haï ( hieän nay coù khoaûng 60 ngöôøi coøn soùt laïi, sinh soáng ôû vuøng naøy ). Taém bieån taïi baõi Xuaân Ñöøng ñeå khaùm phaù söï kyø laï cuûa thieân nhieân – Baïn chæ caàn ñaøo saâu moät gang tay coù theå tìm thaáy nöôùc ngoït ngay caïnh bôø bieån - cuoác soáng ngöôøi daân nôi ñaây, ngöôøi ta ñaõ söû duïng chính nguoàn nöôùc naøy ñeå sinh hoaït haøng ngaøy ( ñoä ngoït ñeán 98% )

12h00: Taøu quay veà duøng côm  tröa taïi nhaø haøng Ñaàm Moân, nghæ ngôi.

14h30: Quyù khaùch rôøi nhaø haøng leân taøu veà laïi caûng. Xe ñöa Quyù khaùch veà laïi Nha Trang. Keát  thuùc chöông trình,  Chia tay vaø heïn gaëp laïi !

 

Nhoùm khaùch

02 khaùch

03 khaùch

04 khaùch

05 khaùch

06 khaùch

07 khaùch

Gia ù01khaùch

1.900.000đ

1.400.000đ

1.150.000đ

990.000đ

880.000đ

800.000đ

Nhoùm khaùch

08 khaùch

09 khaùch

10 khaùch

20 khaùch

30 khaùch

40 khaùch

Giaù`01khaùch   

750.000đ

690.000đ

630.000ñ

490.000

400.000đ

350.000đ

 

Ñaõ bao goàm:    

         * Xe ñôøi môùi theo chöông trình.

* Khaùch saïn Ñaàm Moân ( phoøng 2, 3 ngöôøi )

         * Aên theo chöông trình ( 1 böõa saùng + 1böõa tröa + 1böõa toái )

* Taøu tham quan Vònh Vaân Phong 

         * Nöôùc suoái  duøng treân xe chai 0.5L/khaùch

* Caùc veù tham quan nhö trong chöông trình

* Höôùng daãn vieân tieáng Vieät nhieät tình

* Baûo hieåm cho chuyeán ñi + Y teá

* Quaø taëng Vietour.

 Khoâng bao goàm:  * Chi phí caù nhaân, taém nöôùc ngoït, nöôùc uoáng... ngoaøi chöông trình.

                              

Raát haân haïnh ñöôïc phuïc vuï Quyù khaùch !

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Vietour

Địa chỉ: 18 Củ Chi - Phường Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa     

Điện thoại: 0583.544.177 – Fax: 0583.544.178 

Email: vietour02@gmail.com          Web : www.nhatrangvietour.com.vn    

Hotline : 0936.540.367 (Ms. Thuyên) 

 
Tin khác Đóng
Các dịch vụ Đóng
Góc ảnh đẹp Đóng
Đối tác Đóng
viet nam
Sunrise
HaiAu
QueHuong
Sheraton
vinpearl
vietsovpetro
prime
Lao Cai Star
Công ty cổ phần du lịch Vietour
Địa chỉ: 18 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang
Tel: 0583.544.177 - Fax: 0583.544.178
Email: vietour07@gmail.com
Web: www.nhatrangvietour.com.vn